تقویم آموزشی گروه آموزش CBTNET

دوره های سیسکودوره های امنیتدوره های مجازی سازیدوره های Comptiaکارگاه های آموزشیدوره های مایکروسافتدوره های لینوکس
دوره های سیسکوروزهای برگزاریساعت برگزاریمدت تاریخ شروعشهریه
CCNA Version2چهارشنبه ها 16 الی 2050 ساعت94/08/279,200,000 ریال
CCNA Version2پنجشنبه ها9 الی 1450 ساعت94/08/289,200,000 ریال
CCNP Route Version2جمعه ها9 الی 1450 ساعت94/10/1811,000,000 ریال
CCNA Security Version2پنجشنبه ها14 الی 1940 ساعت94/11/1511,500,000ریال
CCNP Packجمعه ها14 الی 1990 ساعت94/12/0717,500,000 ریال
دوره های امنیتروزهای برگزاریساعت برگزاریمدت تاریخ شروعشهریه
CEH v8جمعه ها15 الی 1940 ساعت94/08/2210,000,000ریال
ECSAدوشنبه ها و چهارشنبه ها16 الی 2040 ساعت94/07/298,500,000ریال
CISSPیکشنبه ها و سه شنبه ها17 الی 2040 ساعت94/08/1010,000,000ریال
CHFIپنجشنبه ها14 الی 1940 ساعت94/08/288,500,000ریال
Pythonیکشنبه ها و سه شنبه ها17 الی 2030 ساعت94/09/108,000,000ریال
CEH v8پنجشنبه ها14 الی 1940 ساعت94/09/2610,000,000ریال
دوره های مجازی سازیروزهای برگزاریساعت برگزاریمدت تاریخ شروعشهریه
Vmware VCP 6شنبه ها وچهارشنبه ها 17 الی 2050 ساعت94/07/2512,000,000ریال
Vmware VCP 5.5یکشنبه ها و سه شنبه ها17 الی 2040 ساعت94/08/1211,000,000ریال
Vmware VCP 6پنجشنبه ها 9 الی 1450 ساعت94/08/2812,000,000ریال
دوره های Comptiaروزهای برگزاریساعت برگزاریمدت تاریخ شروعشهریه
+ Networkپنجشنبه ها9 الی 1430 ساعت94/06/261,800,000ریال
+Networkشنبه ها و چهارشنبه ها17 الی 2030 ساعت94/06/281,800,000ریال
+Networkیکشنبه ها و سه شنبه ها17:30 الی 2030 ساعت94/07/191,800,000ریال
+Networkپنجشنبه ها9 الی 1430 ساعت94/07/301,800,000ریال
کارگاه های آموزشیروزهای برگزاریساعت برگزاریمدت تاریخ شروعشهریه
کارگاه عملی VOIPجمعه 15 الی 183 ساعت94/09/06200,000 ریال
دوره های مایکروسافتروزهای برگزاریساعت برگزاریمدت تاریخ شروعشهریه
Windows Server 2008 Active Directory Configurationپنجشنبه ها9 الی 1450 ساعت94/07/164,500,000ریال
Windows Server 2008 Application Infrastructureیکشنبه ها و سه شنبه ها17 الی 2045 ساعت94/07/214,000,000ریال
Windows Server 2008 Enterprise Administratorشنبه ها و چهارشنبه ها17 الی 2045 ساعت94/07/224,000,000ریال
Windows 7 Configureیکشنبه ها و سه شنبه ها17 الی 2030 ساعت94/07/282,800,000ریال
CAMP MCSE 2012شنبه ها و چهارشنبه ها17 الی 2040 ساعت94/08/066,000,000ریال
Windows Server 2012 Active Directory Configurationشنبه ها و دوشنبه ها17 الی 2050 ساعت94/08/164,500,000ریال
Windows 8 Configureپنجشنبه ها9 الی 1430 ساعت94/08/282,800,000ریال
Windows Server 2012 Application Infrastructureیکشنبه ها و سه شنبه ها17 الی 2045 ساعت94/09/104,000,000ریال
دوره های لینوکسروزهای برگزاریساعت برگزاریمدت تاریخ شروعشهریه
LPIC-1شنبه ها و چهارشنبه ها17 الی 2060 ساعت94/07/046,000,000ریال
LPIC-1یکشنبه ها و سه شنبه ها17 الی 2060 ساعت94/07/216,000,000ریال
LPIC-2پنجشنبه ها9 الی 1260 ساعت94/08/218,000,000ریال